2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Paranormální jevy - vidění a zjevení

Kamil Pokorný, pro web Agartha, 2006

Termín "vidění" lze použít tam, kde překračuje rámec běžného pohledu. Oblast, kterou pokrývá, je totožná s oblastí jasnozřivosti: pět smyslů, různé druhy senzibility, až po nevědomou činnost, jakou je zejména trans. Vidění jsou, narozdíl od zjevení velmi častá. přístroje na EEG jsou schopny zachytit stejné obrysy, jaké jsou obvykle popisovány při těchto jevech.

Metody experimentální vědy zabývajícími se viděními, selektují ta, jenž jsou uměle vyvolaná (odbourání vědomí, spánku) nebo chemická (drogy) a lze je nazývat halucinacemi (percepce bez objektivní příčiny), které odlišuje psychologie a medicína od iluzí. Psychoamalytik vysvětluje halucinaci jako nevědomý obsah, který se mentálně promítne do skutečnosti. "Projekce" je způsob, jak se distancovat od obsahu halucinace, které často představují přirozený způsob, jak kompenzovat nesnesitelnou realitu. To vše je třeba vyloučit při objektivním zjišťování souvislostí a příčin zjevení a vidění, zda byla skutečně reálného základu s vnější příčinou a nebo vznikly pouze v mysli dotyčného.

Lékařská věda zná i vidění neočekávaně se objevující u zdravých jedinců. Často k nim dochází i tehdy, když dojde k silnému potlačení vědomí.

Abychom mohli zjevení vysvětlit, je třeba znát i kontext jejich vzniku a věnovat se teorii, zejména pokud jde o různá náboženství. V Lourdech se Panna Marie zjevila holčičce z velmi chudé rodiny. Zjevení souvisí s psychologickými hledisky. V bývalé Jugoslávii v Medjugorji mladí vizionáři pozorovali zjevení Panny Marie velmi často, církev zde však zaujala negativní postoj a za tato zjevení neručí. Byla tu však zjištěna synchronizace EEG a pohledu osob, které spatřily zjevení.

V mnohých pramenech se hovoří o rezonanci a přenosu myšlenek i obrazů, o kolektivním vidění jež umožní divákům sdílet stejnou zkušenost. V historii je známo mnoho spisů a historek z období středověku. Lecouteux (1995, str.222) cituje Césaira z Heisterbachu, který popisuje nepřeberné množství příběhů o zjeveních, přičemž zdůrazňuje hmotnou podstatu.

Zjevení jako by bylo součástí reálného světa, zvláště pokud to potvrdí materiální důkazy, například pohnuté a přemístěné předměty. Zde by mohla následovat celá obrovská část o strašidelných domech. Známou knihu "Strašidelné domy" napsal francouz, pan Flamarion, který vlastně publikoval posbírané zkušenosti lidí, jež mu zasílali dopisy o osobních zážitcích s nočními zvuky, pohyby předmětů, jejich teleportací, objevování se a mizení, občas zjevení a vidění, častěji ve snech, a mnohé domy osobně navštívil. Často se zkušenosti týkají osobních poselství pro určitou osobu a zvláště rozloučení s nejbližšími při odchodu na onen svět.

Jiná kategorie vidění a zjevení souvisí například s iniciací "vúdú". V kulturách Asie (Sibiř, Japonsko) šaman ve snech hledá potvrzení reality.

Zjevení, jako i jiné zmíněné paranormální jevy,jako by ignorovala časoprostor. Elementy nehmotné podstaty jsou na prostoru a čase nezávislé. Obecně by se dalo konstatovat, že vidění lehce překračuje rámec halucinace. Validita vidění pomocí argumentů reálného světa před nás staví další nevyřešené teoretické problémy.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)