2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Pověsti a legendy o tajných chodbách

a ukrytých pokladech (nudit se nebudeme)

Bezděz Bělá p/Bezdězem (MB) 12 km SZ od Mladé Boleslavi
Podle pověsti vede z domu č.p. 27 v Bělé na náměstí podzemní chodba až na hrad, dnes však již na mnoha místech zasypaná. Zmiňují se o ní různí autoři. Její vchod byl údajně později ve sklepě zmíněného domu zazděn. Chodba byla inspirací libreta E. Krásnohorské k opeře Tajemství od B. Smetany.
Borotín Borotín (TA) 12 km SZ od Tábora
Nedaleko Borotína na vršku nad Novým Kostelcem stojí starý kostelík Narození Panny Marie. Pod ním bývala kdysi ves Zelený Kostelec. Podle lidového podání tu však stával klášter a veliké město. Dosud jsou tu prý ukryty veliké poklady. Kdysi tu kopali na hřbitově chalupníci ze sousední vesnice, až přišli na železné dveře. Byl prý na nich nápis:"Prachzatracené duše! Kdo sem nic nedal, ať odtud ničeho nebere!" Vykopanou jámu zaházeli, a od té doby se o vyzvednutí pokladu nikdo nepokoušel.
Boršov Boršov n/Vltavou (CB) 7 km JZ od Českých Budějovic
Na levém břehu Vltavy, jižně od obce, jsou zbytky valů starého hradiště. Podle místní pověsti si v něm loupeživý rytíř uschoval velký zlatý poklad. Vypráví se, že ho hlídají tři přízraky panen a myslivec s černým vychrtlým psem.
Brada Brada (JC) 4 km S od Jičína
Pod skrovnými zbytky raně gotického hradu ze 13. stol. má být ukryt pohanský poklad. Údajně se nalézá pod starým valem, opevněním z předhistorických dob. Jiná tradice uvádí, že na stráni pod zříceninou hradu bývaly vinice, které patřily jičínským jezuitům. Když byl řád zrušen, někteří z nich se po nějaký čas skrývali ve zdejším viničném sklepě. Byla tu také studánka a u ní uloženo mnoho sudů s vínem. Později přístup do sklepa dovedně zazdili. Dosud zde vytéká pramen, ale do sklepů a k jejich pokladům se zatím nikdo nedostal.
Bradlec Bradlec (JC) 3 km SV od Železnice
Pod zříceninami hradu je prý tajná chodba spojující hrad s bývalou tvrzí v Železnici. V tomto podzemním průchodu má být podle pověsti ukryt poklad. Je však možno jej nalézt pouze na Velký pátek před východem slunce.
Buchlov Stará Huť (UH) 13 km SZ od Uherského Hradiště
Severně od Buchlova, nedaleko Staré Huti, je kopec Farkačka. Na něm byl kdysi dávno pánem blízkého hradu zakopán poklad. V noci nad ním vyskakují plamínky. Je možno ho vykopat pouze na Velký pátek, o což se zatím pokoušela řada lidí zcela bezúspěšně.
Cimburk Cimburk (KM) 4 km V od Koryčan
Ve zříceninách hradu je prý ukryt velký poklad. Je známo mnoho marných pokusů místních lidí poklad vykopat. Pod hradem byly vyhloubeny tajné podzemní chodby vedoucí až na druhou stranu údolí, za říčku Stupavku. Vypráví se zde o chlapci, jemuž do jámy ve zřícenině spadla čepice. Vlezl za ní a v hloubce potkal starce, který mu dal vybrat z mnoha krásných čepic. Chlapec však trval jen na té své potrhané čepici. Darem dostal svítilnu, o níž doma zjistil, že je ze zlata.
Cornštejn Cornštejn (ZN) 2 kn JZ od Bítova
V hradní studni je uschován velký poklad, který zde ukryl cornštejnský pán během obléhání hradu. Ten byl později dobyt, lidé povražděni a na poklad se zapomnělo. Dodnes tam leží na dně a jen na Květnou nedělivystupuje sud s pokladem až k okraji studny.
Čertův hrádek Čertův hrádek (BK) 5 km J od Blanska
Ve zříceninách hradu, založeného Jakubem Čertem z Bořitova, zvaným Suchý čert, který byl znám jako loupežník, jsou prý zasypány poklady. O majiteli se vypravovalo, že se upsal ďáblu. Poklad hlídá obludný přízrak černého psa.
Český Šternberk Český Šternberk (BN) 12 km S od Vlašimi
Pod hradem ve skalách byl prý ukryt poklad. Na Velký pátek, v den, kdy se otvírají útroby země, skála pukne a dukáty se sypou do Sázavy. Občas v ní lze najít zlatý plíšek. O tom, že pověst měla reálné jádro, svědčí zpřístupněná expozice tzv. šternberského pokladu, nalezeného v odlehlém hradním prostoru v roce 1971.
Děvičky Děvičky - Maidberk (BV) 8 km S od Mikulova
Pod hradem je prý ukryt zlatý poklad, hlídaný velkým černým psem. Podle pověsti jej uviděla jedna žena z Pavlova, žnoucí pod Děvičkami trávu. Rozprostřela plachtu a srpem do ní nahrnula zlato. Pes ji však kousl a ruka ihned zčernala. Zvonilo právě poledne. Spolu se psem zmizelo v zemi i zlato kromě toho, co bylo na plachtě. Od té doby měla žena ochrnutou ruku.
Děvín Děvín (CL) 2 km JV od Hamru
Z hradu vede údajně podzemní chodba až do kostela sv. Víta v Osečné.
Dolní Kounice Dolní Kounice (BI) 8 km JV od Ivančic
Pod hradem v Dolních Kounicích vede útrobami kopce šikmo dolů dlouhá podzemní chodba, končící až u hladiny řeky Oslavy. V bočních výklencích lze prý dodnes spatřit v hlíně kosti lidí, umučených před staletími v příšerné díře. Stával zde klášter Rosa Coeli, založený roku 1181. Byl vypálen husity. Po jeho zániku se zde rozšířily četné náboženské sekty:novokřtěnci, valdenští a Černí bratři.
Doubravská hora Doubravská hora (TP) 2 km V od Teplic
Z hradu údajně vede podzemní chodba na hrad Chlumec či na Supí horu. Tudy prý prchali obyvatelé Doubravské hory před nebezpečím.
Džbán Džbán 13 km SV od Rakovníka (RA)
Nedaleko obce Mutějovice nad hlubokým údolím zvaným Na valech, na strmém ostrohu jsou zbytky hradu Džbánu či Džamberka. Byl založen na hraničním území Čechů a Lučanů. V okolí se vypráví, že jsou v něm ukryty poklady a otvírají se na Velký pátek. Podle místní pověsti se zde zjevuje fantóm Jasanové paní. Byla svým mužem kdysi zakleta do dřeva jasanového stromu a od té doby bloudí její duch po zříceninách hradu.
Falkenberk Falkenberk (CL) 6 km S od Jablonného v Podještědí
V rozvalinách hradu Falkenberku, kdesi ve sklepení, dodnes odpočívá poklad hlídaný černým psem. Vypráví se o dívce, jež sem přišla hledat ozvěnu a nalezla místo ní poklad. Strávila ve sklepení půl roku a poté vyšla celá oděná zlatem. Mnoho lidí potom prohledávalo zříceniny, ale dosud nikdo v nich nic nenalezl.
Frýdštejn Frýdštejn (JN) 3 km SZ od Malé Skály
O hradu (dnes pouhých zříceninách), z části vytesaném v pískovcových skalách, se vypravuje, že měl tak jako mnoho jiných svůj poklad kdesi zde ukrytý. Pocházel z loupeže v rohozeckém zámku. Podle pověsti jej nalezl a zpeněžil místní brusič drahokamů. Šperky však byly poznány a vráceny původnímu majiteli. Brusič byl zatčen a jen s obtížemi prokázal svou nevinu.
Hasištejn Hasištejn (CV) 11 km Z od Chomutova
O hradu se vypráví, že na Velký pátekse tu otvírají všechny ukryté poklady a hrad se objevuje ve své bývalé kráse, se všemi minulými pány a služebnictvem. Také zde obrovský starý muž s velkým psem hlídá v podzemním sklepení velký poklad. Vypráví se tu o dvou bratřích z Bystřice, kteří chtěli poklad vyzvednout. Po dlouhém a namáhavém kopání se jim zjevil zmíněný přízrak a vyděšení bratři utekli.
Házmburk Klapý (LT) 5 km J od Třebenic
Pod hradem jsou prý vytesány podzemní místnosti. Vztahují se k nim pověsti o skrytých sklepeních se sudy výborného vína, hlídaného třemi mužíčky. Podzemí hradu je údajně spojeno tajnými zděnými chodbami s hrady Košťálovem a Budyní. Jedna chodba ústila do vsi Sedlce pod hradem. Podle některých pověstí jsou v podzemí ukryty poklady

Vypráví se, že pod hradem byl francouzským vojskem po Napoleonově porážce v Rusku zakopán poklad, když se jednotlivé oddíly vracely zdejší krajinou do vlasti. O jeho umístění kolují dvě různé verze: podle jedné tam, kam k večeru padá stín Černé věže, stávala hruška. V místech, kam dopadal stín stromu v šest hodin odpoledne, byl poklad zakopán. Druhá verze ujišťuje, že je ukryt v místě, odkud je současně vidět hrad a střechu hájecké myslivny.
Helfenburk Helfenburk (ST) 6 km SZ od Bavorova
Pod zříceninami hradu je ukryt zlatý poklad. Hlídá ho Divoký muž a odstrašuje případné zájemce. Vypráví se zde o mnoha pokusech poklad dobýt. Také prý z Helfenburku vede tajná chodba až do Bavorova, kde končí - ke slastnému mrazení turistů - ve sklepě hotelu Šumava (dříve Moser).
Helfštýn Helfštýn (PR) 4 km JV od Lipníka n/Bečvou
Zjevuje se tu velký černý pes, hlídající zakopané poklady. Údajně je to duch samotného Friduše. Pod helfštýnskou skálou je chodník zvaný Pohanec, o němž se říká, že je zde vstup do podzemí, v němž jsou tyto poklady ukryty ve formě slitků obalených smůlou. Vstup do podzemí se otvírá pouze na den sv. Jana Křtitele.
Holštejn Holštejn (BK) 3 km V od Sloupu
Na skalisku zdvíhajícím se nad údolím jsou zříceniny raně gotického hradu. Pod ním, v hluboké jeskyni Hladomorně, je ukryt zakletý poklad zdejšího loupeživého rytíře. Propadl prý ďáblu a poklad je od té doby střežen černými pekelnými mocnostmi. Zjevuje se tu tajemný mužík v černém plášti, s širokým kloboukem a bílým límcem. Mnoho lidí se už pokladu pokoušelo zmocnit, ale dosud bez úspěchu.
Homberk Vísky (RO) 12 km JV od Rokycan
Nad Vískami u Mirošova je v lese osamělá skála se třemi vrcholky, na jejímž středním a západním vrcholku stával hrad pánů z Homberka. Hrad býval přístupný asi jen po schodech a ochozech. Vypráví se o čtyřech bratřích, majitelích hradu, kteří odtud přepadali pocestné. Jejich poklad zde dosud kdesi odpočívá, zakopán ve skalách.
Horažďovice Horažďovice (KT) 18 km SZ od Strakonic
Na místě gotického hradu byl od 15. do 18. stol. vybudován zámek, ve kterém má být ukryt poklad, hlídaný vzteklým černým kocourem. Poklad dala zazdít Eleonora z Mansfeldů, když do Čech vpadli Francouzi bojující proti Marii Terezii.
Hradec Hostomice (BE) 11 km SZ od Dobříše
Vlevo od nejvyššího místa silnice mezi Dobříší a Hostomicemi leží sotva patrné zbytky opevněného hradiště Hradec. Podle pověsti je zde v hluboké podzemní sluji ukryt zlatý poklad hlídaný bělovlasým kmetem, duchem starého hradu. Zlato je možno spatřit pouze na Velký pátek.
Hukvaldy Hukvaldy (FM) 10 km JZ od Frýdku-Místku
K hradu se váže mnoho lokálních pověstí o zakopaných pokladech. Hledači pokladů také značnou měrou přispěli k jeho postupné zkáze.
Hus Hus (PT) 8 km JZ od Prachatic
Zřícenina gotického hradu na úzkém skalnatém ostrohu nad pravým břehem Blanice je dnes pokryta vysokým lesním porostem. V okolí kolují pověsti , že v troskách hradu jsou zakopány poklady, střežené Bílou paní. Její přízrak se tu občas zjevuje. Za dřívějších časů zde bylo hojně, ale bezúspěšně kopáno.
Chlum Bílavsko (KM) 3 km JZ od Bystřice p/Hostýnem
Na kopci (421 m) východně za vsí leží hradisko zvané Chlum. V okolí se vypráví, že v jeho podzemí jsou ukryty zlaté a stříbrné poklady hlídané duchy.
Chlum Chlum (KH) 16 km J od Čáslavi
Podle pověsti jsou na hradě ukryty poklady. Vypráví se zde o ženě, která uvnitř sklepů zapomněla své malé dítě a až teprve po roce se jí znovu otevřela brána a ona se s ním šťastně shledala.
Choustník Choustník (TA) 15 km JV od Tábora
Vypráví se, že ve zříceninách hradu se na Velký pátek otvírá obrovská prohlubeň, do níž vedou schody. Je to prý vstup do pekel, kde jsou ukryty poklady. Podle pověsti se zdejší hradní pán kdysi na dvacet let upsal ďáblu.
Choustníkovo hradiště Ch. Hradiště (TR) 5 km V od Dvora Králové
Přestože podle známých údajů byl hrad založen až na počátku 14. stol., pravděpodobně míšeňským šlechticem Půtou z Turgova, udržuje se pověst, že jej založil řád templářských rytířů. Na Velký pátek se prý otvírají staré zasypané sklepy a je možno spatřit jejich poklady.
Chřibský hrádek též Karlštejn (DC) 9 km SV od České Kamenice
V blízkosti Dolní Chřibské, dnes místní části obce Chřibská, se tyčí pískovcové skály, z nichž jedna část je lidově nazývána Pustý zámek. Jsou zde skrovné zříceniny chřibského hradu Karlštejna. Skrytá poloha hradu byla zvláště vhodná pro loupeživé rytíře, kteří hrad vlastnili. Jeden z nich si tu prý v podzemí uschoval svůj poklad. Vypráví se zde rozšířená pověst o chudé vdově, která získala část zlatého pokladu. Na Květnou neděli vystoupila se svým synkem ke zřícenině a tam nalezla otevřený vstup do podzemí. Oslněna zlatem zapomněla na dítě a vynesla část pokladu na denní světlo. Pojednou se však skála zavřela i s dítětem. Matka musela čekat až do příštích velikonoc, než se se svým dítětem setkala.
Jestřebí Jestřebí (CL) 8 km J od České Lípy
S hradem je spojena řada pověstí o ukrytých pokladech a špercích. Přestože části hradu vybudované lidmi postupně zanikly, přírodou vytvořený pozoruhodný skalní útvar stále přitahuje pozornost romantiků. Navštívil jej i K.H.Mácha.
Jivno Jivno (RA) 6 km SV od Křivoklátu
Pod hradní zříceninou jsou zakopány poklady, které střeží spící duchové. Podle staré pověsti se jednomu zbečenskému sousedovi zdál v kostele sen, v němž mu bylo přikázáno, aby ve zřícenině kopal. Našel skutečně část pokladu, ale probudil spící strážné duchy a ti jej svrhli až do údolí Klíčavy.
Karlík Karlík (PZ) 10 km Jz od Radotína
Z tvrze založené Karlem IV. zbyly dnes jen sutiny. Je vidět, že se tu hodně kopalo a hledaly poklady. Pověst praví, že jedině o pašijích bylo možno dosáhnout pokladů, ale když se někdo dostal až k nim, uslyšel naléhavé volání:"Mořinka hoří!" Odběhl se přesvědčit, jestli je blízká osada opravdu v plamenech, a poklady mezitím zmizely.
Kašperk Kašperk (KT) 10 km J od Sušice
Na Kašperku je ukryt poklad velhartických obyvatel, kteří si ho sem ukryli před nepřáteli. Později byli všichni povražděni. Vypráví se, že jednou o svátku Všech svatých se slabomyslné dívce zjevil přízrak ozbrojence a poklad jí ukázal. Vyzval ji, aby si něho nabrala, co unese. V tom jí však zabránil velký černý pes s ohnivýma očima. Když v kapli sv. Anny skončily bohoslužby, poklad se propadl. Údajně teprve za mnoho let bude moci mravná dívka v tutéž hodinu poklad vyzvednout.
Konopiště Konopiště (BN) 2 km Z od Benešova
Podle staré pověsti je pod hradem (nynějším zámkem) ukryt poklad, a to soudky plné dukátů.
Orlík Humpolec (PE) 17 km SV od Pelhřimova
Na lesnatém kopci, 2 km východně od Humpolce, jsou zbytky hradu Orlíka. Ve zříceninách tohoto hradu, zvaného původně Humpolec, je údajně zakopán poklad, který patřil pánům z Dubé. Podle pověsti se zdejší tajné chodby otvírají na Velký pátek, a tehdy je možno poklad vydobýt. Vypráví se zde několik pověstí o setkání místních obyvatel s přízraky hlídajícími poklad.
Pustý zámek Pustý zámek - Fredevald (DC) 2 km V od České Kamenice
V Pustém zámku je prý uschováno 7 sudů zlata, ale může je vyzvednout jen ten, kdo se nezalekne červené hlavy s hrozivě vyceněnými zuby, která poklad hlídá.
Rammschissel Roudný České Budějovice (CB)
Poblíž Roudného, v Tomkově lese stával kdysi hrádek Rammschissel. Dnes se už z něho nic nezachovalo. Podle pověsti tu jeho bývalý majitel zakopal poklad a dělníky, kteří mu pomáhali, dal zastřelit. Sám pak odešel do války, ve které padl. Na Květnou neděli se v místě, kde je poklad zakopán, ukazuje zjevení hlavně pušky. Kdo ji spatří a dotkne se jí, může se zmocnit nesmírného bohatství. Musí však cestu na místo bývalého hrádku a zpět vykonat mlčky. V okolí se vypravovalo mnoho dalších pověstí, o Bílé paní jako poselkyni smrti, různých strašidlech a ukrytých pokladech.
Skalka Abertamy (KV) 16 km SZ od Karlových Varů
Severně od Abertam leží na rašeliništi skalní partie zvaná Skalka (Felsl). Podle místní pověsti je to zřícenina hradu, v jehož útrobách byl ukryt velký poklad zlatých a stříbrných mincí, drahých kamenů a perel. Poklad se otvírá na velikonoce o pašijích, dvakrát za třicet let, a jen tehdy je možno se ho zmocnit.
Starý Falkenburk Jablonné v Podještědí (CL) 18 km SV od České Lípy
Z bývalého hostince "U císaře rakouského" vede prý stará podzemní chodba do zřícenin hradu Starého Falkenburku. Podle pověsti v ní leží veliký poklad, hlídaný dvojicí černých psů s ohnivýma očima. Do podzemní chodby je možno vstoupit jen na Květnou neděli.
Starý Jičín Bernartice n/Odrou (NJ) 5 km SV od Nového Jičína
Za Bernarticemi se vypíná Panský (Bernatský) kopec. Stával zde kdysi původní Starý Jičín, jenž se podle pověsti i s kostelem propadl do země. Vypráví se, že pod kopcem vede podzemní chodba ze starojického hradu až na Štramberk.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)