2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Vše je vibrující energie,
organizovaná v informačním poli...


(Volně zpracováno z více materiálů, záměrně se tu prolíná více témat, ale kdo dokáže číst mezi řádky, mozaika celkové podstaty se mu začne skládat. Prozatím se na konkrétnější detaily a pochopení neptejte, některé věci je třeba pochopit srdcem a některé ve správný čas)


Všechno na světě je tvořeno vibrující energií, chvěje se dokonce i tzv. mrtvá nebo nehybná hmota, jinak by totiž nemohla vůbec existovat. Pokud se nad tím zamyslíte do všech důsledků, možná vás zamrazí. Co a nebo kdo stojí v pozadí za tím vším?

Vezmeme – li do ruky běžný kámen, našemu bdělému vnímání je dostupna jen nepatrná část spektra vibrací. Pokud se na kámen podíváme mikroskopem s dostatečným zvětšením, uvidíme namísto statické hmoty elektronovou smršť, podobající se chaotickému a měnícímu se roji hmyzu. Rozhodně neuvidíme žádnou pevnou hmotu. Kámen ve své hmatatelné podobě je pouhá iluze, organizované pole s přednastavenými parametry. Vše je velmi živé, otáčí se, a tančí pravidelnými pohyby.

Kvantová mechanika – současná jaderná fyzika – vychází ze skutečnosti, že každá subatomová částice je obdařena vědomím. „Vědomí“ částic někdo ovládá, částice musejí být naprogramovány tak, aby kolem sebe určitým způsobem kroužily a nesrážely se, neporušovaly dokonalou harmonii a netrhaly vazby, které mezi nimi existují. Všechny částice musí dodržovat „předepsaný řád“.

Paradox Einsteina – Podolského – Rozena (EPR- paradox) – každý odštěpek zná v každém okamžiku polohu ostatních a ví, co se s nimi zrovna děje. Je vše tvořeno a obsaženo v jakémsi hologramu? Jestliže každý odštěpek disponuje vědomím, disponuje jím i jakákoliv částice včetně atomu. Pod pojmem vědomí si samozřejmě můžeme představit programové vybavení. Na principu fraktální holografie funguje jak náš mozek (prokázáno četnými klinickými pokusy s poškozenou nebo odebranou částí mozku zastávající danou funkci), tak i celý vesmír. Moderní fyzikové začínají prokazovat „superpozici“ částic, tedy jistou všudypřítomnost.

A jak je to s časem? Spirálový charakter času se prokázal již při starém známém Filadelfském experimentu a budoucnost jako taková neexistuje… Spíše se tu jedná o časové smyčky, lze -li ten pojem takto vůbec nazvat. Čas je jedna z iluzí, relativních jako vše ostatní. Ale vraťme se k částicím.

Prvky se odlišují ne podle látky, ale podle druhu své vibrace, její frekvence. Kousek ledu se tak při stoupající teplotě (zrychlování pohybu částic) změní ve vodu, pak v páru a v plyn, ale stále jde o stejné chemnické složení, dvou atomů vodíku s jedním atomem kyslíku. Zvýšením vibrace tedy látky mění skupenství, mohou se „rozplynout“, což neznamená, že na místě dále nesetrvávají, když je přestaneme vidět.

Je škoda, že se (alespoň na veřejnosti) nehovoří o dalších vrstvách na oční sítnici, které tu krom provazcovitých a kuželovitých buněk jsou. Tyto buňky přenáší mozaiku obrazu do zadního mozku, v němž se obrazy promítané čočkou na sítnici „vzhůru nohama“ upraví (nebo je skutečný svět vzhůru nohama?). Jinou otázkou k diskuzi by však mohlo také být to, že náš svět je pouhá iluze, kterou náš mozek vytváří, navíc omezeně tím, že k vnímanému autmaticky přiřazuje pouze pojmy, které zná. Prokazuje se také, že vidíme jen to, co vidět chceme a naopak. Vrstvy všech buněk na očních sítnicích posílají do zadního mozku mnohem více informací, než nám pak mozek předá na vědomí. Jistě je to záměr, i ochrana našeho soukromí, že většinou nevidíme jemnohmotné bytosti jiných parametrů, nebo myšlenkové formace, a až na vyjimečné jedince, občasné chyby a vyjimečné situace tento „Matrix“ funguje docela dobře.

Již Pythagoras roku 562 př.n.l. vyřkl, že vše na tomto světě je v neustálém chvění a popisoval procesy přenášených a působících myšlenkových vibrací na dálku. Telepatie dávno předcházela poštu, osobní sdělení poslíčků, vysílaných mnohdy podzemními chodbami (zejm. Francie). Mág nasměruje bez pochybností, s důvěrou a vírou, svoji mysl na dotyčnou osobu a způsobí v ní myšlenkovou vibraci bez jakýchkoli omezení časoprostorem. Zprávy – mentální vibrace - lze vyslat po myšlenkových vlnách a adresát je může vnímat stejně prostě jako by četl dopis. Skromné dílko Dr. Cannona „Neviditelný vliv“, jehož 25. vydání bylo přeloženo a v Praze vydáno roku 1947 tyto důkazy již rozebírá a je tu velice pěkně podotknuto:

„Jen blázen nerozumí těmto věcem. Kdyby jeho vědomost byla jen trochu obsáhlejší, mohl by si opatřit stonásobné radosti života a stačilo by k tomu, aby jenom trochu kultivoval svého ducha a rozvíjel své síly.“

Pravda je, že svět, který nás obklopuje, si nás snaží odmala podmanit a o mnohem větší radost nás jako bioroboty připravit - chytře a nebo podprahově vsunutými názory a programy, doktrínami a náboženskými vlivy, zatím co z Bible byly podstatné informace vytrženy. Některé však přeci zůstaly, například o lidu, který jde „jak ovce na porážku“, „nehažte perly sviním“, „stanete se před světem blázny“…

Snažíme se těmto věcem nejen porozumět, ale v praxi se jimi zabýváme s úspěšnými výsledky. Díky uvědomění a pochopení duálnosti našeho světa se všemi důsledky, lze rozpoznat destruktivní síly a energie a nahradit je konstruktivními. Prospěšný se ukázal tento postup již v mnoha případech, kdy nás lidé požádali o pomoc, hroutil se jim soukromý i rodinný život, zdraví, vztahy. Je důležité nezaměňovat pojmy s relativními názvy „pozitivní“ a „negativní“, protože negativní může u lékaře znamenat potvrzení zdraví, zatím co pozitivní – reakce testu na nějakou chorobu - potvrzení o nemoci.

Náš svět je stavebnice organizovaných a ovlivnitelných polí. Není problém pro hypnotizéra porušit zemské gravitační pole a vyvolat levitaci osoby. Již před desetiletími byly prováděny experimenty, kdy se do podvědomí pokusné osoby při hypnóze vkládala informace: „Nyní se vznášíte na vodě a hladina této vody se stále více zvedá a vy se vznášíte stále výš s hladinou…“ a dotyčný se postupně vznesl metr i více nad podlahou, ležmo v prostoru.

Co však lze vsugerovat, musí jít i odsugerovat. Využili jsme zcela úspěšně této skutečnosti několikrát u přátel, kteří se rozhodli přestat s kouřením cigaret, odebrat bolest zubu…

Lidé by se mohli sami vyléčit, kdyby tomu uvěřili…

Hodí se k tomu jeden reklamní slogan: „Vůle tvá je tvé bohatství…“ a nebo čerstvější slogan v naší zemi: „Máš to ve svých rukou…“. Jak vidět, informace tu jsou a mnohé je nám soustavně napovídáno. Jen si toho všímat!

Opět citace pana Cannona:

„Bylo by to hloupé paličáctví, kdybych tvrdil, že nic takového neexistuje, jenom proto, že já sám nejsem s to porozumět těmto zázračným důkazům…“

„Přání nedosahuje splnění, nepojí – li se k němu cíl.“

„Chceme – li pochopit obraz, musíme si být jisti jeho ústřední postavou. Nepochopit ústřední postavu znamená neporozumět obrazu.“

Existence parapsychologických jevů samozřejmě ohrožuje iluzi objektivity a otřásá chabrými základy staré školní fyziky. I většina vědeckých kapacit si stále hoví na této materialistické iluzi a brání se zuby nehty připustit další roviny Reality, která nás obklopuje a jejíž celku jsme součástí. Potom nepřekvapuje mnohdy až arogantní chování a závěry tituly ověšených „vědců“, často známých i z televizních obrazovek (např. Dr. Grygar), schopných pomalu popřít i svůj nos mezi očima.

Ortodoxní ideál pasivního pozorování však může také vytvořit vynikající podmínky pro paranormální jevy a jejich průzkum.

Časopis Nature již v roce 1974 (Článek Vědci postavení před fenomén paranormality) poukazoval na to, že zastánci ortodoxního názoru možnost paranormálních vlivů za jakýchkoli okolností všeobecně odmítají nebo záměrně ignorují. Organizované skupinky Skeptiků (později u nás známý klub Sisyfos) se ujaly úkolu nevpustit faktor „parapsychična“ do vědy. Tito bdělí a pozorní strážci vědy neustále zpochybňují jakékoli důkazy existence jim nepříjemného faktoru, ohrožujícího jejich zakořeněné a veřejnosti vtloukané názory, i jejich postavení. Často se odvolávají na neodborné provedení experimentů, selektivní pozorování, záznam i prezentace dat, vědomé nebo nevědomé klamání a vlivy experimentátora způsobené sotva patrnými podněty.


Buďme otevřeni přicházejícímu upřesňovanému poznání kvantové fyziky převáděného do skutečné reálné praxe, poznávání Vyšší Reality, principům a zákonitostem, s nimiž nás ve škole tehdy ještě seznámit nemohli…

Vnímejte a bděte, vše je řečeno včas, alespoň v symbolech.

Nastupuje úžasná doba, kdy se nám toto poznání otevírá a pokud se z něj nezblázníme, přežijeme tuto těžkou dobu falešných iluzí.

(Někteří členové sdružení se pouze věnují podzemí a takové myšlenky nechávají koňovi - prý má na to větší hlavu...)


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)